Het oplossen van een bouwconflict door mediation/bemiddeling.

Het kan voorkomen dat u een verbouwing of een nieuwbouw, van een bouwwerk, laat uitvoeren, maar dat het niet goed gaat. 

 

De aannemer start te laat, of hij doet er te lang over. De aannemer voert het werk niet op afgesproken wijze de uit. Hij rekent bergen meer geld of gaat failliet. In dat geval kan het inschakelen van een mediator een oplossing bieden.

Waar ontstaan de meeste discussie over:

In veel gevallen begint het geschil met kleine ergernissen, over uiteenlopende zaken. Enkele voorbeelden staan hieronder opgesomd:

 • Onduidelijkheid over de opdracht.Beide partijen hebben andere verwachtingen van het resultaat.
 • Er kan bouwschade ontstaan door een verbouwing bij de buren of hei werkzaamheden.
 • Vaak is er discussie over de oplevering. Is het wel op tijd? is het binnen het budget? Is het wel de verwachte kwaliteit?
 • In veel gevallen is er een discussie over meer- en minderwerk;
 • Soms staan er nog betalingen open.
 • Wat valt er onder garantie?
 • Wat dient een aannemer nog te herstellen?
 • Is het mogelijk om een aanneemovereenkomst te ontbinden?
 • Discussie over stelposten.
 • Is er vertragingsschade en heeft de principaal recht op een vergoeding?
 • Zijn er verborgen gebreken aangetroffen?

Discussies, meningsverschillen en conflicten tijdens het bouwproces kunnen leiden tot frustraties, vertragingen en veel extra kosten.

Aarzel niet om tijdig een mediator / bemiddelaar in te schakelen. Een mediator kan helpen om het leed te verzachten. En mogelijk zelfs om de oplopende kosten te drukken.

Wat zijn de voordelen van mediation/bemiddeling?

Helaas zijn de eerder genoemde voorbeelden geen uitzondering. Opdrachtgevers worden met regelmaat met deze situaties geconfronteerd.

Als het te ver oploopt is er nog maar één weg te gaan. De weg naar de rechter of bouwarbitrage. Deze route kost veel tijd (soms jaren) en zeer veel geld.

het inschakelen van een bouwmediator/ bemiddelaar kan deze pijnlijke situatie vaak in goede banen leiden.

De mediator / bemiddelaar zorgt er voor dat alle partijen snel aan de mediationtafel komen. Hierdoor kan het geschil sneller en met minder kosten worden opgelost. 

Als er op tijd ingegrepen wordt dan hoeft de voortgang van de bouw niet in gevaar te komen.

Hoe werkt mediation?

Op de eerste plaats zal er een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek zal plaatsvinden  tussen een ervaren bouwmediator / bemiddelaar en de afzonderlijke partijen. Dit om te achterhalen wat de belangen en pijnpunten van alle partijen zijn.

Ook zal er door de mediator een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd worden naar de gebreken (indien die aanwezig zijn) en de oorzaken van het conflict 

Alle partijen krijgen vervolgens een mediationovereenkomst toegezonden. 

In de mediationovereenkomst is onder meer de geheimhouding en de vrijwilligheid van de mediation/bemiddeling geregeld. 

Hierna kan het bemiddelingstraject gestart worden. Hoeveel gesprekken er nodig zijn. Hoe het traject zal verlopen verschilt per conflict. de mediator / bemiddelaar zal zijn verwachtingen vooraf delen en vastleggen.

De gesprekken worden door de mediator / bemiddelaar schriftelijk vastgelegd en aan alle partijen verstrekt (geheime, vertrouwelijke zaken blijven geheim en in vertrouwen).

Kenmerkend voor mediation / bemiddeling is dat partijen zelf hun belangentegenstelling door onderhandelen weten te overbruggen. Het doel is altijd om er gezamenlijk uit te komen.

Geen verliezers

Bij mediation / bemiddeling  streven alle partijen naar een oplossing die acceptabel en werkzaam is. Er is – in tegenstelling tot een juridische procedure – geen sprake van een winnaar en een verliezer. Beide partijen streven ernaar om onder leiding van de neutrale mediator / bemiddelaar tot een voor alle partijen elk bevredigende oplossing te komen.

Zelf een conflict? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.